Bankentoezicht
Berichten uit de bankenwereld
Alsofi
Alsofi, opgericht door Menno Kuiper in samenwerking met zijn associates, is dé specialist in Toezicht vraagstukken. Samen met u zorgen wij dat uw bedrijf aan de voor uw sector geldende Toezichtsnorm(en) voldoet. Met de kennis en ervaring van toezichtkaders ondersteunen wij - woningcorporaties, banken en energiebedrijven - op de kwantitatieve, kwalitatieve en waarde sturende onderdelen die door uw Toezichthouder periodiek worden beoordeeld. Neem gerust contact met ons op voor meer info. Bezoek ook eens onze sitehttp://alsofi.nl
Recent Comments
  Archives
  Categories

  Disclaimer

  Disclaimer

  Voorwaarden voor het gebruik van deze website en uitsluiting van aansprakelijkheid.

   

  Algemeen
  Deze website: www.bankentoezicht.nl verder als Bankentoezicht.nl dient ter algemene informatievoorziening en het generiek uitwisselen van kennis en kennissen aangaande het thema bankentoezicht.
  Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

   

  Auteursrecht
  De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij Bankentoezicht.nl. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk algemene informatievoorziening en het generiek uitwisselen van kennis en kennissen aangaande het thema bankentoezicht.

   

  Handelsmerken, servicemerken en logo’s
  De eigendom van handelsmerken, servicemerken en logo’s (‘merken’) die op deze site voorkomen, berust bij Bankentoezicht.nl. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bankentoezicht.nl.

   

  Geen aansprakelijkheid
  Hoewel Bankentoezicht.nl zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Bankentoezicht.nl wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Bankentoezicht.nl zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
  Alle informatie op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.
  Bankentoezicht.nl verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.
  Bankentoezicht.nl geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.
  Opmerkingen, ideeën, foutmeldingen, etc. over Bankentoezicht.nl kunt u melden bij bankentoezicht@gmail.com